ALGEMENE VOORWAARDEN EN CONDITIES SPANJE MOTOREIZEN SL

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Organisator:  Travelmoto,  eveneens handelend onder de naam”Spanje Motorreizen SL”, als zijnde degene die, in de uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep van personen van te voren motorreizen en of verhuurmotoren aanbiedt, hierna te noemen “Travelmoto”.

Reiziger: de wederpartij van “Travelmoto”, degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig artikel 7:506 BW de rechtsverhouding tot “Travelmoto” is overgedragen.

Overeenkomst:  de overeenkomst waarbij “Travelmoto” zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren afgesproken motorvakantie en of motorverhuur die een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:

 • Een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt;
 • de overeenkomst tussen “Travelmoto” en wederpartij betreffende overeengekomen diensten, waaronder het boeken van uw motorreis en of vastleggen van verhuur motoren.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1_Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst de tot standkoming, de inhoud, de uitvoering en nakoming daarvan tussen “Travelmoto” en de reiziger.

2.2_De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met “Travelmoto”, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

ARTIKEL 3: DE OVEREENKOMST

3.1_”Travelmoto” biedt op haar website motorvakanties en motorverhuur aan. Alle tarieven zijn uitgedrukt in Euro en zijn onderhevig aan wijzigingen. De tarieven van de verzorgde motortours zijn per persoon op basis van een kamer voor 2 personen inclusief ontbijt, waarbij voor andere aantallen andere voorwaarden gelden.

3.2_De reiziger kan via de website en email een aanvraag doen voor een motorvakantie en of motorverhuur.  Om het voor “Travelmoto” mogelijk te maken een offerte uit te brengen is het noodzakelijk dat zij een volledig ingevuld aanvraagformulier ontvangt.

3.3_”Travelmoto” verstrekt voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst relevante algemene informatie over de vereiste reisdocumenten en formaliteiten op gezondheidsgebied die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn. “Travelmoto” maakt deze informatie op haar website kenbaar.

3.4_”Travelmoto” attendeert de reiziger erop dat de reiziger een annuleringsverzekering en/of reisverzekering dient af te sluiten bij een door de reiziger te kiezen verzekeringsagent.

3.5_ De motorreiziger rijdt voor eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De organisatie draagt geen verantwoording voor lichamelijk letsel of materiaal schade toegebracht aan uzelf of deelnemers.

3.6_Na een door de reiziger gedane aanvraag voor een reis verstrekt “Travelmoto” een offerte betreffende de voornoemde reis. In deze offerte zijn de details opgenomen betreffende de gekozen reis, zoals de verblijfsperiode, de plaats(en) van verblijf, de te gebruiken vervoermiddelen, toeristische diensten enzovoorts. Een offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.7_De overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden van het aanbod van “Travelmoto” inclusief de toepasselijke voorwaarden. Indien “Travelmoto” van de reiziger de via mail bevestigde  boeking  ontvangt is de overeenkomst tot stand gekomen.

3.8_Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger een bevestiging dmv een factuur van hetgeen is overeengekomen voor een aanbetaling van 25% van de reissom zorg te dragen.

3.9_In geval van wijzigingen in het programma vóór vertrek zal de reiziger een gewijzigde reisovereenkomst ontvangen waarin de van de reis deel uitmakende diensten zijn opgenomen waarbij is aangegeven welke diensten inclusief dan wel exclusief zijn.

3.10_Hoewel “Travelmoto” haar programma’s met de uiterste zorgvuldigheid samenstelt, kunnen volgorde of tijden in de onze programma’s op onderdelen afwijken. Als dit het geval is kan de beschrijving in het programma worden beschouwd als de basis van het programma.

3.11_Extra uitgaven door de reiziger gedaan in hotels of tijdens de reis zoals maaltijden, drankjes en brandstof voor de motoren en het aftanken van de motoren op de laatste dag,  niet in het reisprogramma vermelde inbegrepen komen altijd voor rekening van de reiziger.

3.12_Al le motoren zowel verhuur en/of in gebruik tijdens uw motorvakantie zijn goed verzekerd voor een volledige deking bij schade aan derden inclusief een pech onderweg ondersteuning. Al onze motoren dragen een eigen risico van 1000 euro die voor verantwoordelijkheid is van de rijder bij schade door eigen schuld.

3.13_”Travelmoto biedt geheel verzorgde motorvakanties en of motorverhuur aan in het zuiden van Spanje, daarin is niet inbegrepen de vliegtickets naar en van vlieghaven Málaga in het zuiden van Spanje.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

4.1_De reiziger verstrekt “Travelmoto” uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

4.2_Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

4.3_Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) en “Travelmoto” verloopt uitsluitend via de aanmelder.

4.4_De reiziger is verantwoordelijk voor tijdige inwinning van informatie bij de daartoe bevoegde instanties betreffende de benodigde reisdocumenten en formaliteiten op gezondheidsgebied en te controleren of de verstrekte informatie ten tijde van vertrek nog actueel is.

4.5_De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van “Travelmoto” ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van een correcte reiziger. Ook is de reiziger, welke betrokken is geweest bij een ongeval, verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van “Travelmoto” en of de hulpdiensten die opgeroepen zijn.

4.6_De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als bedoeld in het artikel “klachten” te voldoen.

ARTIKEL 5: BETALING

5.1_Na het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Deze aanbetaling van de ontvangen factuur dient binnen 2 weken na factuurdatum te worden voldaan middels overmaking van het bedrag op het aangegeven rekeningnummer dat op uw factuur vermeld staat. Na ontvangst van deze betaling zal “Travelmoto” een aanvang nemen met de voorbereidingen van de geboekte motorvakantie  en gaat “Travelmoto” ervan uit dat de reiziger de met de reis gemoeide reisvoorwaarden heeft geaccepteerd.

5.2_Het restant van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor de vertrekdag te zijn bijgeschreven op de bankrekening van “Travelmoto”. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Bij niet tijdige betaling, ontvangt de reiziger een betalingsherinnering waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. “Travelmoto” heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

5.3_Indien de overeenkomst binnen 30 dagen voor de dag van vertrek tot stand komt, dient de gehele reissom bij het sluiten van de overeenkomst direct worden betaald.

ARTIKEL 6: WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

6.1_Indien de reiziger na het sluiten van de overeenkomst wijziging van de overeenkomst wenst, zal “Travelmoto” nagaan of deze wijzigingen (nog) mogelijk zijn. Eventueel met deze wijzigingen gemoeide kosten zullen per omgaande door de reiziger worden voldaan.

6.2_Wijzigen van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende deelnemers wordt beschouwd als annulering waarop het artikel betreffende opzegging/annulering door de reiziger van toepassing is

6.3_Indien de reiziger wijzigingen wenst, een ander in de plaats wenst te stellen of de reis of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen eventuele kosten die “Travelmoto” in dit kader heeft gemaakt, dient te maken of op basis van (wettelijke) regelgeving verschuldigd is, door de reiziger verschuldigd zijn en blijven en door reiziger te worden voldaan ongeacht hetgeen opgenomen in artikel 7.

ARTIKEL 7: INDEPLAATSSTELLING REIZIGER

7.1_Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander die aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoet. Een termijn van 7 dagen voor de aanvang van de reis wordt geacht in ieder geval tijdig te zijn.

7.2_De indeplaatsstelling vindt plaats door een daarop gerichte overeenkomst met de ander en schriftelijke mededeling daarvan door de overdragende reiziger aan “Travelmoto”. De overdragende reiziger en de ander zijn beide hoofdelijk verbonden tot betaling van de reissom en de kosten in verband met de overdracht.

ARTIKEL 8 : WIJZIGINGEN DOOR “TRAVELMOTO”

8.1_”Travelmoto” heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen op een wezenlijk punt(en) wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. De reiziger kan de wijziging afwijzen.

8.2_”Travelmoto” mag de reisovereenkomst wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden wijzigen. Deze wijzigingen betreffen een of meer niet-wezenlijke punten. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

8.3_Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden als bedoeld in artikel 10.2.

8.4_Indien de reiziger de wijziging(en) afwijst, kan “Travelmoto” de reisovereenkomst opzeggen. In dat geval heeft de reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

ARTIKEL 9: OPZEGGING /ANNULERING DOOR DE REIZIGER

9.1_De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel  van ons email adres

9.2_De reiziger is bij opzegging / annulering naast eventuele verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten aan “Travelmoto” verschuldigd:

 • bij annulering tot de 42ste dag(exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot en met de 28ste dag(exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot en met de 21ste dag (exclusief)voor de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag(exclusief) voor de vertrekdag : 75% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) voor de vertrekdag : 100% van de reissom

9.3_Indien de reiziger niet verschijnt op de aankomstdag of geen gebruik maakt van de reis zonder opzegging of annulering blijft de reiziger de volledige reissom verschuldigd.

ARTIKEL 10: OPZEGGING DOOR “TRAVELMOTO”

10.1_”Travelmoto” heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

10.2_Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van “Travelmoto” aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

10.3_Als gewichtige omstandigheid geldt in ieder geval een negatief reisadvies, afgegeven door een daartoe bevoegde instantie.

10.4 _Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

10.5_Indien “Travelmoto” opzegt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, biedt “Travelmoto” een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan. De reiziger die dat aanbod niet aanvaardt heeft recht op teruggave van de reissom of indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

10.6_Indien de opzegging het gevolg is van overmacht, geldt voor “Travelmoto” geen verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

11.1_Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en 10  is “Travelmoto” verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

11.2_Indien de reis niet verloopt conform de in het vorige lid bedoelde verwachtingen is de reiziger verplicht per omgaande daarvan mededeling te doen aan de in artikel 13 lid 1 bedoelde betrokkenen.

11.3_Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is “Travelmoto” verplicht de schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan “Travelmoto” is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp “Travelmoto” bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 • de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen aan de reiziger.
 • de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst die niet te voorzien was of kon worden opgeheven.
 • is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken.
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht, als bedoeld in artikel 10.6 dan wel aan een gebeurtenis die “Travelmoto” of degene van wiens hulp “Travelmoto” bij de uitvoerig van de reisovereenkomst gebruik maakt,met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.

11.4 _”Travelmoto” is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend is “Travelmoto” tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van “Travelmoto” gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger.

11.5 De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van “Travelmoto”, indien de tekortkoming in de nakoming aan “Travelmoto” of aan de persoon van wiens hulp “Travelmoto” bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, overeenkomstig het vorige lid is toe te rekenen.

11.6  Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan “Travelmoto” zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

ARTIKEL 12: UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID “TRAVELMOTO”

12.1_Indien op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van “Travelmoto” dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

12.2_”Travelmoto” is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

12.3_Indien “Travelmoto” jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

ARTIKEL 13: KLACHTEN

13.1_Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 11 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering door de reiziger, gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich melden bij “Travelmoto”. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet dit in ieder geval onverwijld worden gemeld bij “Travelmoto”.

13.2_Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, dient de reiziger dit schriftelijk te melden aan “Travelmoto”.

13.3_Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht ter plaatse en (eventuele) schriftelijke melding aan “Travelmoto” heeft voldaan en de dienstverlener of “Travelmoto” daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

13.4_Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden schriftelijk worden ingediend bij “Travelmoto”, waarbij een kopie van de schriftelijke melding als bedoeld onder 13.2 wordt bijgevoegd.

13.5_Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door “Travelmoto” niet in behandeling genomen, tenzij het niet tijdig indienen niet aan de reiziger te wijten is. “Travelmoto” zal ontvangst van de klacht alsmede het al dan niet in behandeling nemen schriftelijk bevestigen

13.6_”Travelmoto” zal zo snel mogelijk  na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

ARTIKEL 14: ACCOMODATIES 

14.1 Alle accommodaties die door “Travelmoto” motorreizen zijn vastgelegd, zijn met zorg  geselecteerd. Als je voor een verblijf op een 1-persoonskamer kiest, zal er een toeslag berekend worden. Deze toeslag is een compensatie voor de eigenaar van de accommodatie, omdat je als alleen gebruiker  vrijwel altijd een 2-persoonskamer bezet.

14.2_ Alle overnachtingen in onze accomondaties zijn inclusief ontbijt. Voor drankjes, maaltijden en anders bent u verantwoordelijk deze af te voldoen en af te rekenen voor vertrek in deze accomondaties.

ARTIKEL 15: OVERIGE BEPALINGEN

15.1_Alle rechtsverhoudingen tussen “Travelmoto” en de reiziger is uitsluitend het Spaans recht van toepassing.

15.2_Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen “Travelmoto” en de reiziger, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van “Travelmoto” gelegen is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.